Limited Şirket Nedir
İçindekiler
Limited şirket, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler arasında popüler bir şirket türüdür. Bu şirket yapısında, işletmenin sahipleri (ortakları), yalnızca şirkete yatırdıkları para kadar sorumlu olurlar. Yani, şirketin borçları olduğunda, ortakların kişisel mal varlıkları tehlikede değildir; risk sadece yatırılan sermaye ile sınırlıdır. Bu yazıda, limited şirketin temel özelliklerini ve kurulum sürecindeki yasal zorunlulukları anlaşılır bir şekilde açıklıyoruz.

Limited Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Sermaye Yapısı: Limited şirketin sermayesi, ortakların şirkete ne kadar para yatırdıklarını gösteren paylara bölünmüştür. Her ortağın şirketteki payı, yatırdığı para miktarına göre belirlenir. Ortakların Sorumluluğu: Ortaklar, sadece kendi yatırdıkları sermaye miktarı kadar sorumludurlar. Şirket zarar ederse ve borçları olursa, ortakların kişisel varlıkları güvendedir. Yönetim: Limited şirketler genellikle bir veya daha fazla yönetici tarafından idare edilir. Bu yöneticiler, şirketin ortakları tarafından seçilir ve şirketi yönetmekle görevlendirilir. Kuruluş Süreci: Bir limited şirket kurmak için, şirketin ticaret siciline kaydedilmesi gerekir. Bu, şirketin resmi olarak tanınması ve faaliyet göstermesi için yasal bir zorunluluktur. Vergilendirme: Limited şirketler, elde ettikleri kar üzerinden kurumlar vergisi öderler. Ayrıca, kar payları dağıtıldığında, bu paylar ortaklar için gelir vergisine tabi olabilir.

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Ticaret Bakanlığının yayınladığı rehbere göre Limited Şirket kurmak için gerekli şartlar şunlardır: Limited şirket kurmak için en az 10.000 Türk Lirası sermaye olmalıdır. Limited Şirketlerde ortak sayısı 50’yi aşamaz ancak tek ortaklı olabilirler. Ortaklar gerçek ya da tüzel kişi olabilirler Limited şirketler halka arz olunamaz.

Limited Şirket İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Kurucuların imzaları tasdik edilmiş şirket sözleşmesi.
  • Ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları.
  • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin imza beyannameleri.
  • Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
  • Varsa, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları.
  • Yönetim kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.

Limited Şirket ve Anonim Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?

Limited Şirket sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından yalnızca malvarlığıyla sorumlu olan bir şirket türüdür. Anonim Şirket ile bu açıdan benzerlik gösterirler Asgari sermaye tutarı 50.000 Türk Lirasıdır. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketler açısından başlangıç sermayesi ise en az 100.000 Türk Lirası olabilir. Limited Şirketler için gerekli minimum sermaye ise 10.000 Türk Lirasıdır. Anonim şirketler payları halka arz olunabilen ve payları borsada işlem görebilen tek şirket türüdür. Limited Şirketler halka arz olunamazlar. Limited şirketlerde ise hisse devri noter huzurunda yapılmak zorundadır. Noter işlemlerinde yönetim kurulunun onayı ile birlikte hisse devri yapılabilir. Anonim şirketlerde, hisse devri için noter onayı işlemleri gerekmez.